NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY SZKOŁY W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

            Nowy system wspomagania opisany w rozporządzeniach MEN [i]  określa  nową formułę doskonalenie nauczycieli.

Doskonalenia to ma charakter procesowy i obejmuje kilka etapów: diagnozę, planowanie działań, realizację opracowanego planu, wdrożenie nowych kompetencji oraz prowadzenie ewaluacji skuteczności podejmowanych działań.    

            Dyrektor szkoły jest osobą, na której spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy szkoły, aby wyposażyć swoich pracowników w wiedzę i umiejętności konieczne podczas rozwiązywania problemów i zaspakajania specyficznych potrzeb uczniów i rodziców  konkretnej placówki . Organizacja pracy szkoły, jako instytucji nastawionej na własny rozwój, chętnie poddającej refleksji swoje działania i efekty, jakie one przynoszą to spojrzenie na poprawę jakości pracy szkoły występujące w nowej formule wspomagania. Działania podejmowane w ramach wspomagania mogą być wspierane przez instytucje zewnętrzne zobowiązane do tego poprzez zapisy aktów prawnych, w tym poradnie psychologiczno - pedagogiczne.  Dyrektor i pracownicy szkoły mogą jednak zdecydować iż sami będą organizować poszczególne etapy procesowego rozwoju.

Wszystkie działania realizowane w ramach procesowego wspomagania mają na celu poprawę jakości pracy szkoły i powinny być realizowane zespołowo, we współpracy wszystkich członków rady pedagogicznej. Tylko wtedy możliwy jest rozwój, gdy realizowany jest wspólnie i wynika z rzetelnej diagnozy potrzeb dokonanej na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli chętnie współpracujących ze sobą i z dyrektorem t w atmosferze  bezpieczeństwa.   

Realizowane przez poradnie wspomaganie szkół i przedszkoli jest oparte na koncepcji opracowanej w ramach działań pilotażowych realizowanych w Gminie Miejskiej Kraków w latach 2014-2015. Działania pilotażowe zostały wysoko ocenione przez uczestniczące w tym projekcie szkoły oraz nauczycieli pracujących w sieciach współpracy i samokształcenia.

 [i] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

 

NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: