Podstawa prawna nowej formuły wspomagania szkół i przedszkoli:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Założenia procesowego wspomagania:

1. Wspomaganie rozwoju szkoły polega na wsparciu dyrektora, nauczycieli i specjalistów danej szkoły w procesie rozwoju obejmującym: diagnozę potrzeb szkoły lub przedszkola w zakresie swojego rozwoju, planowanie działań rozwojowych i prowadzenie działań rozwojowych w tym organizacja szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
2. Za rozwój odpowiedzialna jest szkoła lub przedszkole, poradnia spełnia tylko funkcję wspierającą.
3. Każda szkoła lub przedszkole zostały, poinformowane o zakresie udzielanego wsparcia przez poradnię oraz etapach, na których wsparcie może być udzielane.
4. Dyrektor szkoły lub przedszkola korzysta ze wsparcia poradni, jeśli stwierdzi taką potrzebę po konsultacji z radą pedagogiczną.
5. Pracownicy poradni zwani Opiekunami Rozwoju Szkoły współpracują z dyrektorem szkoły lub przedszkola oraz z nauczycielami wskazanymi przez dyrektora, zwanymi Animatorami Rozwoju Szkoły.
6. Punktem wyjścia do prowadzonej diagnozy potrzeb rozwojowych powinny być aktualne potrzeby szkół, wymagania i kierunki polityki oświatowej państwa oraz zmiany wprowadzane w systemie oświaty, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego, wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
7. Doskonalenie nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia obejmuje: diagnozę potrzeb, różne formy szkoleń z udziałem eksperta zewnętrznego, wymianę doświadczeń podczas spotkań uczestników sieci oraz pracę w sieci – wykorzystanie np. platformy e-learningowej lub Dysk Google.
8. Najważniejszym elementem wspomagania jest wdrożenie działań wynikających z uzyskanego przez szkołę wsparcia oraz ich ewaluacja prowadzona jako badanie w działaniu w celu doskonalenia i planowania dalszych zmian.

Kompleksowe wspomaganie szkoły i przedszkola w procesie rozwoju.

Wybrane wyniki ewaluacji prowadzonej przez PPP2:NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: