Trwa kolejna tura procesowego wspomagania szkół i przedszkoli, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2. W czasie przeprowadzonej rekrutacji pod koniec roku szkolnego 2020-2021 dyrektorzy szkół i przedszkoli zgłaszali chęć korzystania ze wsparcia poradni w realizacji wspomagania w swoich placówkach. Zgłosiło się 10 szkół i 8 przedszkoli. W czerwcu pracownicy poradni (ORS -owie) przeprowadzili rozmowę z dyrektorem, a w niektórych placówkach odbyły się warsztaty diagnostyczne, które będą realizowane również w sierpniu i wrześniu. Terminy zostały uzgodnione z dyrektorami po konsultacji z radą pedagogiczną. W czasie prowadzonej diagnozy zostały do tej pory wyłonione następujące tematy, jako obszary do rozwoju w kolejnym roku szkolnym:
• Edukacja włączająca.
• Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
• Interwencja kryzysowa.
• Motywowanie uczniów.
• Cyberprzemoc.
• Zarządzanie klasą po okresie pandemii oraz rozpoznawanie sygnałów poważniejszych trudności emocjonalno- społecznych.
• Narzędzia do budowania zespołu klasowego (integracja, wprowadzanie i odnoszenie się do zasad, organizacja przestrzeni sprzyjającej efektywnemu zarządzaniu klasą) dla nauczycieli klas 1-3.
• Jak dobrze formułować wymagania edukacyjne i dostosowania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
• Tablice multimedialne – innowacje, eksperymenty.
• Dyskalkulia.
• Założenia edukacji włączającej.
• Zwinne zarządzanie SCRUM.
• Nauczanie polisensoryczne.
• Kontakt z rodzicami.
• Wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Terapia ręki.
• Wspomaganie rozwoju dziecka, jego uzdolnień i zainteresowań, praca z dzieckiem zdolnym - odkrywanie potencjału i możliwości dzieci.
• Kontakt z rodzicami - wspomaganie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

powrót
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: