Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Procedura związana z ubieganiem się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wwr)

1. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
i dołączone do niego załączniki mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.
3. Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Poradni, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.
4. W przypadku potrzeby wydania dziecku jednocześnie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wnioskodawca składa jeden wniosek.

5. Komplet dokumentacji potrzebnej do wydania opinii stanowią:
– Wniosek WNIOSEK RODZICA.
– Zaświadczenie lekarskie DO POBRANIA.
– Wyniki badania psychologicznego (jeśli stan dziecka umożliwia jego przeprowadzenie).
– Wyniki badania logopedycznego (jeśli występują zaburzenia rozwoju mowy).
– Opinia z przedszkola (jeżeli dziecko uczęszcza) DO POBRANIA.
– Opinie i informacje wydane przez specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia
terapeutyczne, rehabilitacyjne (jeśli dziecko w takich uczestniczy).
– Inna dokumentacja medyczna.
– Kwestionariusz wywiadu dla zespołu orzekającego – wypełniają wnioskodawcy,
których dziecko nie było diagnozowane w naszej poradni DO POBRANIA.
-Poprzednio wydane orzeczenia lub opinie o potrzebie wwr, jeżeli takie zostały wydane.

Uszczegółowienie:
• Zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność /chorobę/ zaburzenie, które może być podstawą uznania, że dziecko wymaga wczesnego wspomagania rozwoju, powinno być przedłożone w oryginale. Najkorzystniej aby dokument ten był wydany przez lekarza specjalistę, właściwego dla leczenia danej choroby/niepełnosprawności/zaburzenia
(np. neurolog, okulista, laryngolog, psychiatra, rehabilitant).
• Do wniosku o wydanie opinii z uwagi na wadę słuchu należy dołączyć aktualny audiogram.
• Jeśli było wykonane u dziecka badanie psychologiczne lub obserwacja psychologiczna należy dostarczyć opinię psychologiczną wraz z liczbowymi wynikami badań (jeśli przeprowadzono badania testowe). Wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
• Jeśli było wykonane u dziecka badanie logopedyczne należy dostarczyć opinię zawierającą rozpoznanie – określenie rodzaju zaburzenia rozwoju mowy.
• Wskazane jest dołączenie do wniosku pisemnej opinii/informacji o funkcjonowaniu dziecka sporządzonej przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. W przypadku uznania przez zespół orzekający że niezbędne jest poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu dziecka
w przedszkolu, do którego ono uczęszcza, zasięga się informacji w placówce, informując
o tym wnioskodawcę.
• Wskazane jest dołączenie do wniosku aktualnych opinii/informacji od specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia terapeutyczne.
• Inna dokumentacja medyczna (np. orzeczenie o niepełnosprawności, wyciąg z historii leczenia, karty szpitalne) może być pomocna dla pełnego oglądu sytuacji zdrowotnej
i rozwojowej dziecka.
• Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów,
uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

6. Złożony wniosek, wraz z dołączoną do niego dokumentacją, zostają poddane merytorycznej ocenie członków zespołu orzekającego. O stwierdzonej konieczności uzupełnienia dokumentacji lub potrzebie wykonania niezbędnych dla procesu orzeczniczego badań lub konsultacji, wnioskodawca zostaje niezwłocznie powiadomiony.
7. Po uzyskaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie go rozpatrywał.
8. Termin w jakim zespół orzekający będzie rozpatrywał złożony wniosek jest uzależniony od kompletności dostarczonej dokumentacji.
Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia zgromadzenia przez zespół orzekający pełnej dokumentacji

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności