NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

NASZE CELE I ZADANIA

Celem działania poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, w tym:

 • pomocy logopedycznej;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i kształcenia;
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowe;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych;
 • psychoprofilaktykę oraz dostosowywanie warunków kształcenia do możliwości indywidualnych dziecka;

Zadania:

 1. Psychologowie w poradni mają za zadanie:
  • stawianie diagnozy dzieciom dotyczącej rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego;
  • diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się, jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia;
  • prowadzenie terapii indywidualnej dzieci, młodzieży i ich rodzin;
  • prowadzenie terapii grupowej w różnego rodzaju trudnościach w zależności od potrzeb uczestników;
  • prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla młodzieży i rodziców;
  • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem ADHD
  • działania psychoprofilaktyczne na terenie szkół;
  • przeprowadzanie zajęć w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych w klasach na terenie szkoły lub poradni;
  • udzielanie porad rodzicom na podstawie przeprowadzonych badań;
  • kierowanie dzieci do lekarzy specjalistów;
  • współprac z innymi instytucjami jak: sąd, policja, MOPS;
  • konsultowanie z nauczycielami, pedagogami szkolnymi w sprawach uczniów lub zespołów klasowych;
  • uczestnictwo w radach pedagogicznych;
  • prowadzenie rad pedagogicznych na określony temat;
  • uczestnictwo w dniach otwartych,;
  • współprowadzenie zebrań dla rodziców;
 2. Logopedzi prowadzą:
  • diagnozę zaburzeń mowy głownie u dzieci, a w szczególnych przypadkach u młodzieży;
  • wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci od 1 do 3 lat;
  • terapię wad wymowy;
  • terapię jąkania indywidualną;
  • terapię jąkania grupową;
  • konsultacje dla nauczycieli i rodziców;
 3. Pedagodzy zajmują się :
  • diagnozą trudności w nauce;
  • diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksja, dyskalkulia;
  • ćwiczeniami kompensacyjno-korekcyjnymi;
  • zajęciami wyrównawczymi;
  • wspieraniem rozwoju poprzez wykorzystanie metod: kinezjologii
   edukacyjnej, Weroniki Sherborn, tańca w kręgu, Dobrego Startu, pracy
   z mandalą, metafory graficznej, relaksacji i wizualizacji;

  • udzielaniem instruktażu rodzicom do pracy z dziećmi w domu;
  • dawaniem wskazówek nauczycielom do pracy z dziećmi w szkole;
 4. Doradcy zawodowi oferują:
  • indywidualne konsultacje i badania pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z niepowodzeniami szkolnymi, zagrożonej wykluczeniem społecznym;
  • zajęcia grupowe przygotowujące do przejścia od roli ucznia do roli aktywnego uczestnika rynku pracy;
  • opiniowanie w sprawach uczniów o ograniczonych możliwościach wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wydawanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy przez dzieci i młodzież niepełnoletnią;
  • informowanie o możliwych ścieżkach kształcenia, trendach na rynku pracy, upowszechnianie wiedzy z dziedziny zawodoznawstwa;
  • wspieranie szkół w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
  • uczestniczą również w lokalnych inicjatywach na rzecz rozwoju poradnictwa umożliwiających optymalne przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej