Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli

Rok 2017-2018

Kolejny rok Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 podejmuje zadania związane z kompleksowym wspomaganiem szkół i przedszkoli.

Chęć współpracy z poradnią na kolejnych etapach realizowanego wspomagania zgłosiło:
6 Przedszkoli, 9 Szkół Podstawowych, 4 Gimnazja, 2 Licea, 1 Technikum.

Opiekunowie Rozwoju Szkoły lub Przedszkola odbywają spotkania z dyrektorami zgłoszonych szkół i przedszkoli, w czasie których są przeprowadzane wstępne rozeznania potrzeb oraz ustalony termin warsztatu diagnostycznego realizowanego z radą pedagogiczną. Wykaz sieci przedmiotowych prowadzonych w okresie

maj – grudzień 2017 rok

– prowadzone przez PPP2 i koordynowanie przez doradcę metodycznego.

 

 


Nazwa sieci


Tematyka

 


Koordynator

Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli

Zapoznanie się ze zmianami w prawie oświatowym. Tworzenie Statutu, Wolontariat. Efektywna współpraca z rodzicami. Kompetencje rodziców i szkoły. Budowanie relacji szkoła-rodzic. Techniki mediacyjne.

 

Jolanta Czuchnowska

Sieć  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Uczeń i nauczyciel a nowa podstawa programowa; Projekt edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej; Kodowanie, gry strategiczne, gry dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej

 

Marta Ziobro

Sieć  nauczycieli kształcenia specjalnego

Współpraca z rodzicem ucznia nadpobudliwego

 

Małgorzata Gadomska

 

 

- sieci koordynowane przez doradcę metodycznego PPP2   

 

 

Nazwa sieci

Koordynator

Poradnia prowadząca sieć

Sieć wychowawców szkolnych i pedagogów

Krystyna Kaliszewska

 PPP 1

Sieć nauczycieli przedszkola

Jolanta Knapik

PPP 1

Sieć nauczycieli przedszkola

Barbara Szeląg

PPP 3

Sieć nauczycieli języków nowożytnych

Dorota Sakowicz

PPP 4

Sieć nauczycieli przedszkola

Anna Borowska

PPP 4

Sieć nauczycieli języka polskiego

Joanna Majchrzak

PPP 4

 

Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli 2017

Zestawienie sieci przedmiotowych – realizowane przez PPP2

Nazwa sieci

Tematyka 

Koordynator

Czas pracy sieci

Sieć dyrektorów Szkół i przedszkoli

Zapoznanie się ze zmianami w prawie oświatowym. Tworzenie Statutu, Wolontariat. Efektywna współpraca z rodzicami. Kompetencje rodziców i szkoły. Budowanie relacji szkoła-rodzic. Techniki mediacyjne.

Jolanta Czuchnowska

Kwiecień - grudzień 2017

Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Uczeń i nauczyciel a nowa podstawa programowa. Projekt edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej. Kodowanie, gry strategiczne, gry dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej. 

Marta Ziobro

Kwiecień - grudzień 2017

Sieć nauczycieli kształcenia specjalnego

Współpraca z rodzicem ucznia nadpobudliwego

Małgorzata Gadomska

Kwiecień - grudzień 2017

Zestawienie sieci przedmiotowych – koordynowane przez doradcę metodycznego PPP 2

Nazwa sieci

Tematyka

Koordynator

Czas pracy sieci

Sieć pedagogów szkolnych (PPP 1)

Dyscyplina i sposoby dyscyplinowania dzieci i młodzieży w szkole

 

Krystyna Kaliszewska

Kwiecień - grudzień 2017

Sieć nauczycieli przedszkola (PPP 1)

Metoda projektu w przedszkolu

Jolanta Knapik

Kwiecień - grudzień 2017

Sieć nauczycieli przedszkola  (PPP 3)

Nowoczesne strategie w edukacji muzycznej, plastycznej i teatralnej.

 

Barbara Szeląg

Kwiecień - grudzień 2017

Sieć nauczycieli przedszkola  (PPP 4)

 Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metody projektu'

Anna Borowska

Kwiecień - grudzień 2017

Sieć nauczycieli języka polskiego (PPP 4)

 

Jak zachęcić uczniów do czytania lektur wpisanych do podstawy programowej

 

Joanna Majchrzak-Broda

Kwiecień - grudzień 2017

Sieć nauczycieli języków nowożytnych (PPP 4)

Motywowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do nauki języka obcego poprzez zastosowanie TIK w pracy nauczyciela.

Dorota Sakowicz

Kwiecień - grudzień 2017

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów sieci przedmiotowych 11.05.2017

Koordynatorzy sieci przedmiotowych pracowali nad planem działania podczas kolejnej edycji aktywności tych sieci. Zostały ustalone sposoby realizacji zadań dla poszczególnych sieci oraz rodzaj i zakres prowadzonej dokumentacji. Podczas spotkania dopracowany został także schemat warsztatu diagnostycznego. Podjęliśmy również dyskusję na temat zmian podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. Sieci przedmiotowe rozpoczynają już pracę, pozostały ostatnie wolne miejsca, więc chętnych prosimy o podjęcie szybkiej decyzji.

Z poważaniem Urszula Grygier

koordynator merytoryczny ds. wspomagania w PPP2
dane kontaktowe: ulgry@interia.pl, tel.660574367
Spotkanie Koordynatorów Sieci Przedmiotowych 28.10.2016

W dniu 28 października odbyło się spotkanie grupy Koordynatorów Sieci Przedmiotowych prowadzonych przez poradnie rejonowe Gminy Miejskiej Kraków. Podczas spotkania dzieliliśmy się doświadczeniem z dotychczasowych spotkań sieci oraz wspólnie rozwiązywaliśmy trudności. Ważnym elementem spotkania była analiza działań w sieci na Dysku Google. Ustaliliśmy nasze dalsze działania wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz omówiliśmy przebieg i sposób przeprowadzenia końcowej ewaluacji działań poszczególnych sieci. Wszystkim członkom sieci obecnym na spotkaniu bardzo dziękujemy za aktywność oraz merytoryczne propozycje i refleksje.

Elwira Zadęcka, dyrektor PPP 2
Urszula Grygier, koordynator merytoryczny ds. wspomagania w PPP2

WSPARCIE METODYCZNE NAUCZYCIELI REALIZOWANE PRZEZ KOORDYNATORÓW SIECI

PROWADZONYCH PRZEZ PORADNIE REJONOWE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

 

Zakres wsparcia metodycznego

Tematyka – szkoleń, warsztatów

Data

realizacji

Tematyka konsultacji

Warsztat pracy pedagoga szkolnego

Rola i zadania pedagoga szkolnego w sytuacji zmian wprowadzanych w systemie oświaty – warsztat

30.08.2016

- relacje pedagoga szkolnego z rodzicami ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym w aspekcie prawnym

- delegowanie uprawnień przez dyrektora szkoły na pedagoga oraz metod i sposobów pracy z uczniem powracającym z zagranicy

- zadania opiekuna stażu. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu

- zasady prezentacji dorobku zawodowego za okres stażu przed komisją egzaminacyjną

 

Zarządzanie

 

 

- dokumentacja prowadzona przez wicedyrektora

- warsztat pracy wicedyrektora szkoły, praca na platformie edukacyjnej

- dokumentowanie pracy szkoły

- przygotowania aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017 w systemie zszo

 

Kształcenie przedszkolne

Profilaktyka zachowań trudnych - szkolenie

 

22.09.2016

 

 - organizacja konkursu matematycznego. Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne-organizacja konkursu matematycznego "Z matematyką za pan brat" dla dzieci 5-6 letnich

- opracowanie narzędzi do: kontroli udzielania pomocy psychologicznej w przedszkolu, ewaluacji koncepcji pracy przedszkola. konsultacja scenariusza zajęć wychowawczo-dydaktycznych, przygotowanie do obserwacji związanej z oceną pracy

- zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego - sposoby ich wdrażania

 

Nauka czytania i przygotowanie do nauki pisania - metody pracy, zabawy i ćwiczenia – warsztat

 

8.11.2016

Pomysł na zabawę - jak przy pomocy prostych atrybutów stymulować różne umiejętności przedszkolaków - warsztat

10.11.2016

Edukacja wczesnoszkolna

 „Pomysły i inspiracje na przyrodnicze zabawy i doświadczenia w klasach 1 – 3” – warsztat

 

30.08.2016

 

 

„Zabawy paluszkowe”, Ocenianie kształtujące”, „ Ćwiczenia usprawniające buzię” – warsztat

 

5.10.2016

 

„Praktyczne ćwiczenia na integrację zespołu rodziców”- warsztat

17.10.2016

 

Wypracowane sposoby pracy z uczniem trudnym sprawiającym problemy - warsztat

 

16.11.2016

 

Języki nowożytne

„Tworzenie aplikacji e-learningowych” – warsztat

28.09.2016

- tworzenie prezentacji w Google-Dysk - ćwiczenia doskonalące

- stosowanie multimediów przez nauczyciela języka obcego w codziennej pracy dydaktycznej

Ćwiczenia w pracy zdalnej nad wspólnym dokumentem, korzystanie z dokumentów udostępnionych, tworzenie aplikacji elearningowych i praktyczne ich zastosowanie w pracy dydaktycznej -warsztat

12.10.2016

Wychowanie  fizyczne

Świadomość zalet i wad e-dziennika poznanie sytemu MobiReg. Poznanie zastosowania dziennika w pracy wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego -  szkolenie

 

23.06.2016

 

 

 

 

 

- wyjaśnienie i uzupełnienie wiedzy jak korzystać z dokumentów na Dysku Google w sieci wf, przekazanie dokumentacji warsztatów TIK

- jak prowadzić zajęcia w warunkach trudnych z nietypowym przyrządemPorady dla nauczycieli z krótkim stażem - konwersatorium

25.11.2016

 

 

 

Zestawienie sieci przedmiotowych:

 – realizowane przez PPP2

Nazwa sieci

Tematyka

 

Koordynator

Czas pracy sieci

Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli

 

Zarządzanie zespołem.

 

Jolanta Czuchnowska

Kwiecień - grudzień 2016

Sieć nauczycieli przedszkola gr. D

Budowanie właściwych zachowań i postaw wśród dzieci.

Pedagogika F. Froebla .

 

Jolanta Knapik

Kwiecień - grudzień 2016

 

- sieci koordynowane przez doradcę metodycznego PPP2

Nazwa sieci

Tematyka

 

Koordynator

Czas pracy sieci

Sieć pedagogów szkolnych (PPP1)

Wykorzystanie zaleceń opinii psychologiczno-pedagogicznych w pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

Krystyna Kaliszewska

Kwiecień - grudzień 2016

Sieć nauczycieli przedszkola gr. C (PPP1)

Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia w zachowaniu.

 

Anna Borowska

Kwiecień - grudzień 2016

Sieć nauczycieli  przyrodników (PPP1)

Kształtowanie nastawienia uczniów na zdobywanie wiedzy i budowanie atmosfery naukowej podczas zajęć.

                                 

Alicja Wywrocka

Kwiecień - grudzień 2016

Sieć nauczycieli przedszkola  gr. A (PPP3)

Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym.

 

Barbara Szeląg

Kwiecień - grudzień 2016

Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

gr. A (PPP3)

Współpraca z rodzicami i techniki pracy z uczniem sprawiającym trudności ze szczególnym uwzględnieniem dziecka z zespołem Aspergera.

 

Marta Ziobro

Kwiecień - grudzień 2016

Sieć edukacji wczesnoszkolnej

gr. B (PPP3)

Twórcze i innowacyjne metody pracy rozwijające u ucznia zainteresowania matematyczne i kompetencje językowe oraz przyczyniające się do utrzymania uwagi i koncentracji podczas zajęć.

 

Iwona Słocka

Maj - grudzień 2016

Sieć nauczycieli przedszkola gr. B (PPP4)

 

Praca z dzieckiem sprawiającym trudności.

 

Agata Maślarz

Kwiecień - grudzień 2016

Sieć nauczycieli języków nowożytnych (PPP4)

Optymalizacja  procesu nauczania języków obcych poprzez zwiększanie motywacji  uczniów dzięki zastosowaniu multimediów oraz metod aktywizujących.

 

Dorota Sakowicz

Kwiecień - grudzień 2016

Sieć nauczycieli wychowania fizycznego (PPP4)

Nowatorskie metody pracy i oceniania na zajęciach wf (uwzględnienie trudnych warunków lokalowych).

 

Elżbieta Henke-Sroka

Kwiecień - grudzień 2016

 

NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: