19 maja odbyło się spotkanie sieci Animatorów Rozwoju Szkoły z placówek, które współpracują z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w zakresie procesowego rozwoju. Z powodu dużej liczby osób w sieci została ona podzielona na dwie grupy – gr. A i gr. B. Na spotkaniach została przedstawiona rola ARS w czasie poszczególnych etapów kompleksowego wspomagania szkół oraz odbyła się dyskusja prowadząca do uwspólnienia rozumienia tej roli. Animatorzy, którzy uczestniczyli w pilotażu realizowanym przez Gminę Miejską Kraków podzielili się swoim doświadczeniem wynikającym z pełnienia funkcji ARS w działaniach pilotażowych. Została też przedstawiona koncepcja włączenia działań z zakresu wspomagania w ewaluację wewnętrzną. Omówiliśmy strukturę planu rozwoju szkoły oraz znaczenie tego planu w kompleksowym rozwoju szkoły/przedszkola.

Bardzo dziękuję wszystkim pracującym w sieciach za zaangażowanie i merytoryczne wsparcie.

Urszula Grygier - koordynator merytoryczny ds. wspomagania


11 maja odbyło się kolejne spotkanie sieci Opiekunów Rozwoju Szkoły Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2. Podczas spotkania dokonaliśmy analizy dotychczasowych działań realizowanych w ramach wspomagania szkół i przedszkoli. Podzieliliśmy się dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi realizacji warsztatu diagnostycznego. Zostały omówione różne propozycje metod diagnostycznych i ich przydatność w czasie realizowanej diagnozy. Doprecyzowaliśmy zapisy w Planie Rozwoju Szkoły tworzonym po warsztacie diagnostycznym w placówce przez Animatorów Rozwoju Szkoły. Bardzo dziękujemy wszystkim członkom sieci za zaangażowanie i merytoryczne refleksje.
Elwira Zadęcka – dyrektor PPP2
Urszula Grygier – koordynator merytoryczny ds. wspomagania


Dziękujemy Dyrektorom szkół i przedszkoli za aktywne uczestnictwo w warsztatach zorganizowanych w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia w dniu 28 kwietnia. Temat warsztatów: „Szkoła/Przedszkole, jako organizacja ucząca się”. Podczas spotkania doświadczyliśmy współpracy w zespole i dokonaliśmy analizy mocnych stron oraz trudności, które zaistniały w ramach tej współpracy. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakie znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji uczącej się mają poszczególne dyscypliny, które są jej wyznacznikami. W czasie pracy warsztatowej zostały wyłonione najważniejsze przyczyny pojawiających się trudności w stawaniu się szkoły/przedszkola organizacją uczącą się. Spotkanie zakończyło się konkretnymi wnioskami do dalszej pracy z nauczycielami. Wszyscy uczestnicy sieci byli bardzo zaangażowani oraz chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem, co stanowi ważny element podnoszenia jakości pracy. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez Dyrektorów. Życzymy sukcesów w stawaniu się organizacją uczącą się.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny w zakresie wspomagania – Urszula Grygier

Bardzo dziękujemy Animatorom Rozwoju Szkół i Przedszkoli, którzy uczestniczyli 20 kwietnia w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia, wprowadzającej do procesowego wspomagania szkół przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2. Podczas spotkania zostały omówione etapy wsparcia placówek zgłoszonych przez dyrektorów do procesowego wspomagania lub wsparcia na wybranych etapach rozwoju szkoły lub placówki. Omówiliśmy zakres obowiązków ARS/ARP oraz zadania na najbliższy okres uruchamiania wspomagania. Animatorzy zdawali pytania dotyczące przebiegu wsparcia. Ustaliliśmy także, iż kolejne spotkania będą odbywały się dwóch odrębnych sieciach z powodu znacznej liczby uczestników. Życzymy zadowolenia z podejmowanych działań i doświadczania licznych sukcesów.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny w zakresie wspomagania – Urszula Grygier
Poniżej: zdjęcia ze spotkania w dn. 20.04.2016

powrót 

20 kwietnia odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia koordynatorów sieci przedmiotowych. Sieci organizowane są przez PPP2 oraz prowadzone przez poradnie rejonowe Gminy Miejskiej Kraków. Koordynatorzy zapoznali się z zakresem obowiązków i zasadami organizacji pracy sieci. Omówiliśmy przebieg warsztatu diagnostycznego oraz najważniejsze elementy pierwszego spotkania sieci przedmiotowych. Poniżej zamieszczamy wykaz sieci przedmiotowych uruchamianych od maja 2016 oraz miejsce ich prowadzenia.

Lp

Sieć

Koordynator

Poradnia

1

pedagogów

Krystyna Kaliszewska

PPP 1, ul. Chmielowskiego 1

2

przyrodncza

Beata Jancarz-Łanczkowska

PPP 1, ul. Chmielowskiego 1

3

dyrektorska

Jolanta Czuchnowska

PPP 2, ul. Siewna 23d

4

przedszkolna gr A

Barbara Szeląg

PPP 3, ul. Konfederacka  18

5

elementarna

Marta Ziobro

PPP 3, ul. Konfederacka  18

6

Języków nowożytnych

Dorota Sakowicz

PPP 4, os. Szkolne 27

7

przedszkolna  gr B

Agata Maślarz

PPP 4, os. Szkolne 27

8

wf

Elżbieta Henke-Sroka

PPP 4, os. Szkolne 27

 

Życzymy zadowolenia z podejmowanych działań i doświadczania licznych sukcesów.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny w zakresie wspomagania – Urszula Grygierpowrót 

Bardzo dziękujemy Dyrektorom przedszkoli i szkół, którzy uczestniczyli 31 marca w kolejnym spotkaniu sieci problemowej za aktywny udział w tym spotkaniu. Podczas pracy sieci zastanawialiśmy się nad organizacją wspomagania w konkretnych placówkach, wyjaśniliśmy zasady współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej numer 2 z dyrektorami przedszkoli i szkół, które zadeklarowały potrzebę wspomagania przez poradnię. Ważnym elementem pracy sieci było doprecyzowanie oczekiwań dyrektorów w zakresie procesowego wspomagania lub wsparcia na określonych, wybranych etapach rozwoju. Dyrektorzy przedszkoli i szkół zgłosili własne obawy i wspólnie pracowaliśmy nad ich uwzględnieniem w czasie realizacji wspomagania. W czasie spotkania członków sieci została poruszana także tematyka sieci przedmiotowych oraz roli koordynatorów tych sieci w zakresie realizacji doradztwa metodycznego. Zaplanowaliśmy pierwsze spotkanie z ekspertem przeznaczone dla członków sieci. Tematyka warsztatów: „Szkoła, jako organizacja ucząca się”.
Wszelkie informacje dotyczące podejmowanych przez poradnię działań w zakresie wspomagania będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej poradni w zakładce "Wspomaganie rozwoju szkół..."
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny w zakresie wspomagania – Urszula Grygier

powrót 

Bardzo dziękujemy Dyrektorom przedszkoli i szkół, którzy uczestniczyli 25 lutego w spotkaniu sieci problemowej za aktywny udział w spotkaniu. Tematyka sieci dotyczyła organizacji współpracy poradni ze szkołami i przedszkolami w ramach nowej formuły wspomagania. Pierwsze spotkanie poświęcone było omówieniu zasad współpracy poradni ze szkołami i przedszkolami oraz omówieniu działań proponowanych przez poradnię w zakresie procesowego wspomagania oraz sieci współpracy i samokształcenia.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość wyjaśnienia wątpliwości oraz uzyskania odpowiedzi na pytania związane z organizacją współpracy z poradnią w ramach nowego zadania obowiązującego poradnie od 1 stycznia 2016 roku.
Spotkanie zapoczątkowało pracę sieci, która umożliwi chętnym dyrektorom:
- poszerzenie wiedzy z zakresu procesowego rozwoju szkoły,
- poszerzenie wiedzy na temat organizacji wspomagania na terenie szkoły lub przedszkola we współpracy z poradnią,
- wymianę doświadczeń w zakresie procesowego wspomagania,
- dopracowanie zasad współpracy z poradnią oraz dokumentacji towarzyszącej procesowemu wspomaganiu.

Wszelkie informacje dotyczące podejmowanych przez poradnię działań w zakresie wspomagania będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej poradni w zakładce "Wspomaganie rozwoju szkół..."

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny w zakresie wspomagania – Urszula Grygier


powrót