NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Procedura przekazywania dokumentacji do innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W przypadku gdy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczna poradnia specjalistyczna, stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą terenu działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców dziecka, niezwłocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, właściwej do udzielania pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających.

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

W przypadku konieczności przeniesienia dokumentów do innej poradni należy kierować się poniższą procedurą:

  1. Teczkę dziecka przekazuje się do innej poradni na podstawie pisemnego wniosku rodzica/prawnego opiekuna lub na wniosek pełnoletniego ucznia, gdy jest to jego dokumentacja.
  2. W poradni istnieje druk właściwego wniosku o przekazanie teczki (dostępny poniżej)
  3. Wniosek składa się w poradni, która posiada teczkę klienta.
  4. Teczka przekazywana jest do poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku – wskazanej we wniosku.
  5. Teczka przesyłana jest pocztą – listem poleconym. Dopuszcza się również przekazywanie teczek bezpośrednio poprzez pracowników poradni (w sposób uzgodniony przez zainteresowane poradnie).
  6. Za przekazanie teczki klienta odpowiedzialna jest ta poradnia, w której teczka klienta znajduje się w chwili składania wniosku.
  7. Rodzice/opiekunowie prawni nie otrzymują dokumentacji klienta do wglądu ani osobistego przekazania.
  8. Teczka klienta jest własnością poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  9. Wniosek o przekazanie karty należy złożyć osobiście w sekretariacie poradni  lub przesłać za pośrednictwem poczty nad adres poradni.

Wniosek rodzica o przekazanie karty

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl