PEDAGODZY

MGR ANNA CIEĆKIEWICZ
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Diagnozuje pedagogicznie specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia). W ramach zespołu do spraw dyskalkulii organizuje spotkania z nauczycielami matematyki szkół podstawowych.

MGR JADWIGA KACZMARSKA
Pedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzi terapię z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się mające postać dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i ogólnorozwijające z elementami kinezjologii edukacyjnej według Paula Dennisona.

MGR ROKSANA KOCIOŁEK
Socjoterapeutka, biblioterapeutka. W pracy warsztatowej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi wykorzystuje elementy biblio- i bajkoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Zajmuje się działaniami profilaktycznymi, w szczególności z zakresu zdrowia psychicznego. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, a także warsztaty edukacyjno-profilaktyczne. Realizatorka programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. W 2015 roku otrzymała honorową odznakę Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

MGR MICHAŁ KOWALSKI
Pedagog społeczno-opiekuńczy i resocjalizacji, socjoterapeuta. Zajmuje się problematyką uzależnień. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz spotkania indywidualne w zakresie grup socjoterapeutycznych oraz wsparcia rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi. Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych i nauczycieli z zakresu trzech stopni profilaktyki uzależnień. Zajmuje się również konsultacjami indywidualnymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych problemem uzależnienia w domu lub rodzinie.

MGR EWA KRUK - KRYMULA
Dyplomowany doradca zawodowy, certyfikowany trener zarządzania MATRIK, pedagog, coach - w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Od wielu lat wspiera osoby w różnym wieku i sytuacjach w poszukiwaniu drogi zawodowej i edukacyjnej. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijania kompetencji uniwersalnych i zdolności uczenia się. Autorka licznych publikacji, ćwiczeń i testów predyspozycji zawodowych.

MGR BEATA OPROCHA
Doradca zawodowy, pedagog specjalny, socjolog. Zajmuje się problematyką rynku pracy, w tym także chronionego, wspiera młodzież w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej poprzez poradnictwo indywidualne i zajęcia grupowe.

MGR EWA RYBSKA
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, ogólnorozwijające i grupę terapeutyczną dla dzieci z ADHD.

MGR EWA SKOWRON - KOSEK
Pedagog, terapeuta. Zajmuje się indywidualną terapią dzieci i młodzieży, systemową terapią rodzin oraz psychoedukacją rodziców.

MGR ANNA SZAFRAŃSKA
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, prowadzi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

powrót