TEMAT/NAZWA

OPIS

PROWADZĄCY

„Dojrzałość szkolna”.

Prelekcja:

- co to znaczy, że dziecko jest gotowe, aby rozpocząć naukę szkolną,

- jak wspierać rozwój dziecka, żeby sprostało wymaganiom szkolnym.

Agnieszka Wolak, Małgorzata Wolska, Katarzyna Owsiany

„Ruch rozwijający” – zajęcia grupowe dla dzieci do 7 roku życia i ich rodziców.

Ruch, dobra zabawa, niezwykłe podróże w wyobraźni -  uczą dzieci, jak być w grupie z innymi i czerpać z tego radość.

Zajęcia prowadzone są Metodą  Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, wspierają głównie rozwój emocjonalny i społeczny, a także kształtują relację dziecko – rodzic.

Agnieszka Wolak,

Małgorzata Wolska, Katarzyna Owsiany,

Anna Szafrańska,

Joanna Ratayska-Buczek

„Wspólnie bawimy się i uczymy”

Zajęcia grupowe dla dzieci 6-7 letnich, z grupy ryzyka dysleksji.

Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci, które z powodu nieharmonijnego rozwoju, mają trudności w radzeniu sobie z wymaganiami programowymi przedszkola i szkoły, co niekorzystnie wpływa na ich samoocenę, emocje i relacje z innymi. Poprzez odpowiednio dobrane zabawy wspomagamy rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dzieci, pomagając im przygotować się do roli ucznia i radzić sobie w szkole.

Agnieszka Wolak

 

„Klasowa integracja muzyką i tańcem dla uczniów klas pierwszych”.

Tańce integracyjne oraz zabawy ruchowe z muzyką służące wzmocnieniu więzi koleżeńskich, lepszemu funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej przeznaczone dla klas pierwszych szkoły podstawowej, prowadzone na początku roku szkolnego

Anna Szafrańska

Grupowe zajęcia dla uczniów zdolnych.

Zajęcia rozwijające zdolności kreatywne u uczniów zdolnych oraz sferę emocjonalno – społeczną.

Katarzyna Owsiany 

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych „Srebro”.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i zaistniałymi problemami społeczno-emocjonalnymi.

Dodatkowo: grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą – wymiana doświadczeń, informacji oraz wsparcie.

Michał Kowalski, Małgorzata Słomka

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych „Alfa”.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i zaistniałymi problemami społeczno-emocjonalnymi.

Dodatkowo: grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą – wymiana doświadczeń, informacji oraz wsparcie.

Michał Kowalski, Małgorzata Słomka

Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień alkoholowych, narkotykowych oraz Internetu i cyberprzemocy.

Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień.

Michał Kowalski

„Polubię matematykę”.

Oddziaływania korekcyjno - kompensacyjne kształtujące umiejętności liczenia, rozumowania przyczynowo – skutkowego i klasyfikacji warunkujących zdolność operacyjnego myślenia.

Jadwiga Kaczmarska

 „Zagadkowa podróż” - zajęcia grupowe.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami kinezjologii edukacyjnej wg Denisona dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej – rozpoznawanie własnych i cudzych emocji, ćwiczenie umiejętności koncentracji uwagi, zdobywanie umiejętności społecznych  (cykl zajęć prowadzony z mgr J.Kaczmarską).

Małgorzata Tarnowska

 

Zajęcia integracyjne.

Cykl spotkań z klasą mających na celu polepszenie komunikacji grupowej, wzmocnienie więzi i chęci współpracy w klasie.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

Interwencje w klasie.

Obserwacje zespołu klasowego lub konkretnego ucznia na tle klasy oraz różnego rodzaju działania pomocowe skierowane do całej klasy np. zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, pogadanki itp.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

Trening integracyjny.

Warsztat różnorodnych ćwiczeń i zabaw ruchowych i koncepcyjnych, pomagających zintegrować klasę na różnych etapach edukacji.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak uczyć się efektywnie?”

 

Warsztat, którego celem jest nauczenie uniwersalnych, praktycznych metod uczenia się. Zastosowanie map myśli i wielu innych sposobów na zapamiętywanie, optymalne wykorzystanie czasu w szkole i zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na wypoczynek.

Ewa Kruk-Krymula

Warsztaty: „A może będę … ksieżniczką”

Zajęcia grupowe dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych opowiadające o świecie zawodów, mające na celu zainteresowanie dzieci swoją przyszłością.

Beata Oprocha

„Dojrzewamy, czyli co?”

Zajęcia dla uczniów klas V i VI dotyczące dojrzewania, zmian w ciele, w myślach, w emocjach.

Edyta Dziados