NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

O NAS

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 jest placówką publiczną.
Obejmuje swoją opieką dzieci, młodzież i ich rodziców z terenu dzielnicy Krowodrza.
Współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie dzielnicy udzielając wsparcia nauczycielom przedszkoli i szkół.
Nasze usługi są bezpłatne, nie wymagamy skierowań.
Zadania swoje realizujemy poprzez:

I. Wszechstronną i kompleksową diagnozę psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną dziecka na tle jego sytuacji rodzinnej i szkolnej. Jej celem jest jak najwcześniejsze wychwycenie anomalii i zaburzeń rozwojowych i zdrowotnych, określenie predyspozycji i zdolności procesów poznawczych, struktury postaw i emocji oraz podjęcie odpowiedniej strategii w zakresie specjalistycznej opieki indywidualnej i środowiskowej.

II. Oddziaływanie korekcyjno-stymylujące :

 • wyrównywanie deficytów rozwojowych w zakresie mowy, psychomotoryki, funkcji poznawczych i emocji
 • wspomaganie procesu uczenia się i nabywania umiejętności,
 • treningi zdolności i twórczości w zakresie myślenia i wyobraźni.

 

III. Oddziaływania terapeutyczne skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin oraz środowiska edukacyjno-wychowawczego

 • terapia indywidualna (dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie i nauczyciele)
 • terapia grupowa (dzieci, młodzież, ewentualnie grupy rodziców)
 • socjoterapia (młodzież)
 • spotkania terapeutyczne z rodzinami
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym, chorym somatycznie, opóźnionym umysłowo, zaburzonym emocjonalnie itp.
 • wsparcie psychologiczne dla samotnego rodzicielstwa, rodziców adopcyjnych i zastępczych
 • konsultacje i doradztwo w szeroko rozumianych sytuacjach kryzysowych i trudnych.

IV. Oddziaływania profilaktyczne adresowane do młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 • warsztaty dla rodziców (uczenie prawidłowej komunikacji emocjonalnej w rodzinie i postaw wychowawczych)
 • warsztaty integracyjne dla młodzieży rozpoczynającej naukę gimnazjach i szkołach średnich
 • treningi wspierające dla młodzieży w sytuacjach stresu egzaminacyjnego
 • warsztaty tematyczne i wsparcie dla młodzieży w sytuacji wyboru kierunku kształcenia
 • warsztaty tematyczne dla nauczycieli
 • prelekcje i spotkania z rodzicami i nauczycielami proponujące postawy prozdrowotne i prospołeczne
 • organizowanie Dni Otwartych dla umożliwienia bezpośrednich, szybkich porad specjalistycznych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 z siedzibą Siewna 23d, 31-231 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Imię i nazwisko: Marlena Dyrek

Adres siedziby IOD: 33-332 Kraków, ul. Wielopole 17a
Adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi. Oprócz spotkań bezpośrednich na terenie Poradni, możliwa jest konsultacja za pośrednictwem poczty mailowej. Swoje pytania kieruj na adres doradca.poradnia2@op.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl