ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DOKUMENTACJI NA ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Dokumentację na Zespół Orzekający przyjmuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego, członek Zespołu Orzekającego, ewentualnie inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego (opiekun danej szkoły lub przedszkola z ramienia poradni). Dokumentacja przyjmowana jest w godzinach pracy poradni. Może być także dostarczona za pośrednictwem poczty. Dokumentacja może być składana na wzorach formularzy dostępnych w poradni oraz do ściągnięcia ze strony internetowej poradni lub w innej formie pisemnej.

Osoba przyjmująca dokumentację sprawdza ją pod względem formalnym, np.:

  • czy zaświadczenie lekarskie jest podbite pieczątką od specjalisty, czy określony jest czas zaleconej formy kształcenia itp.
  • czy wniosek jest prawidłowo opisany, tzn. czy wszystkie rubryki są wypełnione, widnieje podpis obojga rodziców (o ile żadne z nich nie ma odebranych praw rodzicielskich), wnioskodawcy, prawnych opiekunów dziecka.

  • W przypadku braku np. aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych wnioskodawca jest kierowany do osób będących członkami Zespołu lub innych pracowników poradni (np. osoba mająca w przydziale czynności placówkę oświatową, do której dane dziecko uczęszcza) w celu przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych.
    W momencie skompletowania pełnej dokumentacji wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego, na którym sprawa będzie rozpatrywana.
    powrót