Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.
Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco utrzymywać dostępność cyfrową.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Zapewnia się audiodeskrypcję publikowanych treści. Istnieje możliwość dostosowania wyglądu strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (powiększenie czcionek, zmiana kontrastu, zmiana koloru, czytelny font, podkreślanie linków). Zamieszczona jest informacja “O nas” w tekście odczytywalnym maszynowo oraz w tekście łatwym do czytania (ETR).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny stron: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Krakowie spełnia wymagania dostępności w 99.84%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Koclęga, adres e-mail: ptowarnicki@interia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Kraków znajduje się przy ulicy ul. Siewnej 23 d w dzielnicy Kraków – Krowodrza. Do budynku prowadzi 1 główne wejście, które poprzedzone jest 4 stopniowymi schodami oraz podjazdem przystosowanym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm prowadzą do pomieszczenia z domofonem. Kolejne drzwi jednoskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane są przez pracownika sekretariatu po uprzednim zgłoszeniu się domofonu i prowadzą na parter budynku.
Wejście do budynku nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.
Sekretariat znajduję się na parterze budynku, w holu głównym po prawej stronie od wejścia.
W Poradni znajdują się 2 poziomy dostępne dla klientów: parter i 1 piętro.
W budynku nie ma windy.
Pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Krakowie nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.
Brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Poradnia nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla klientów Poradni.
W okolicy brak jest postoju taksówek.

Najbliższe przystanki autobusowe :
• Bociana ( 309 m ) – autobus 137, 164
• Clepardia ( 600 m ) – 137, 164, 169, 267, 287, 469
• Imbramowska ( 700 m ) – autobus 138, 172, 132, 217, 247, 469, 572

Ulice w pobliżu:
• Kraków, Siewna, Ulica (31-231)
• Kraków, Chylińskiego Zygmunta, prof., Ulica (31-231)
• Kraków, Mozarta Wolfganga Amadeusa, Osiedle (31-232)
• Kraków, Mackiewicza Józefa, Ulica (31-214)

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Krakowie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Krakowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

O nas – “Informacja w tekście odczytywalnym maszynowo”
O nas – “Informacja w tekście łatwym do czytania”

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności