Dnia 17.04.2008 odbyło się w naszej Poradni seminarium „Wybór czy fatum – zainteresowania zawodowe młodzieży a płeć”. Jego celem była refleksja i dyskusja nad kształtowaniem polityki edukacyjnej tak, by optymalizować wybory zawodowe młodych kobiet. Adresatami spotkania byli doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych i Szkolnych Ośrodków Karier województwa małopolskiego oraz zainteresowani tematyką pedagodzy szkolni rejonu Krowodrzy.
W opinii ekspertów wybory zawodowe młodzieży nie korespondują z potrzebami rynku pracy. Niewłaściwa struktura kształcenia sprawia, że zbyt wielu absolwentów posiada wykształcenie pedagogiczne, administracyjne i ekonomiczne, na niekorzyść kierunków technicznych, informatycznych i przyrodniczych. Podkreśla się, iż deficyt specjalistów z tych ostatnich dziedzin stanowi zagrożenie dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji – niekorzystnie odbija się na rozwoju całego systemu gospodarczego. Oddzielnym problemem jest niewielki udział kobiet w zawodach technicznych i informatycznych postrzeganych jako „męskie”, a wiążących się z dostępem do nowych technologii, prestiżem i satysfakcjonującą gratyfikacją finansową.
Jak przedstawia się usytuowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy? Jaki jest wpływ stereotypów kulturowych na wybory edukacyjno – zawodowe obu płci? Jakie różnice obserwujemy w rozwoju potencjału intelektualnego, osobowościowego i zainteresowaniach dziewcząt i chłopców? Czy różnice te dotyczą głównie zdolności umysłowych czy bardziej orientacji na wartości? Jak kształtują się prognozy dotyczące popytu na poszczególne zawody? I wreszcie: jak zachęcić młodzież, a zwłaszcza dziewczęta do studiów na kierunkach strategicznych dla rozwoju naszej gospodarki, tj. kierunków technicznych i informatycznych? – takie pytania stawialiśmy podczas naszego seminarium.
Najnowsze plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakładają, iż w 2015 roku aż 30% kandydatów na studia będzie wybierać ścieżkę edukacyjną kończącą się tytułem inżyniera. Czy zamierzenia te mają szansę na realizację? Dotychczasowe inicjatywy instytucjonalne promocji edukacji technicznej nie były dostatecznie skuteczne (należą do nich np. Festiwale nauki, Noce Naukowców, Girl’s Days na uczelniach technicznych czy Explora Parki). Być może bardziej obiecującym rozwiązaniem jest idea dodatkowych stypendiów dla studentów kierunków priorytetowych dla gospodarki, obowiązkowa matura z matematyki, ale przede wszystkim upowszechnienie doradztwa zawodowego na każdym etapie kształcenia.
Wśród prelegentów, oprócz przedstawicieli naszej Poradni (Renaty Koclęgi - Hilevsky i Ewy Klimas - Kuchty) gościliśmy Małgorzatę Malinowską, nauczyciela matematyki w IX Liceum Ogólnokształcącym, Monikę Domańską, konsultanta projektu HEGESCO, wieloletniego kierownika Biura Karier Politechniki Krakowskiej, Agnieszkę Podmokły z Centrum Oprogramowania Motoroli oraz Elżbietę Stępniowską, doktorantkę Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, beneficjentkę programu Gender Mainstreaming.
Oto tematyka poszczególnych prezentacji:
  • Ewa Klimas – Kuchta „Zainteresowania, możliwości i perspektywy zawodowe a płeć. Cz. I. Kobieta – mężczyzna - zawód. Stereotypy i fakty.”
  • Renata Koclęga – Hilevsky „Zainteresowania, możliwości i perspektywy zawodowe młodzieży a płeć. Cz. II.”
  • Monika Domańska „Kobieta inżynier. Wybory zawodowe studentek Politechniki Krakowskiej”.
  • Agnieszka Podmokły „7 lat projektu Diversity w Centrum Oprogramowania Motoroli w Krakowie”.
  • Elżbieta Stępniowska „Gender Mainstreaming – wyrównywanie szans zatrudnienia kobiet na przykładzie CMA Network of Excellence”.
    Wszystkim naszym gościom - prelegentom i uczestnikom serdecznie dziękujemy na wkład w przygotowanie i realizację seminarium!
    powrót