W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o kolejnym terminie szkolenia w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego.
Dla przypomnienia, w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego prowadzone są zarówno spotkania dla pracowników gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze (w tym roku szkolnym) z nich odbyło się 4 listopada - jego tematyka dotyczyła nowego, modułowego programu zajęć dla uczniów z zakresu orientacji zawodowej pt. „Poradnictwo kariery w gimnazjum” opracowanego przez doradców z sektora edukacji i dedykowanego gimnazjom prowadzonym przez Gminę Kraków. Gospodarzami spotkania byli koordynatorzy KSDZ - Elwira Zadęcka i Marian Piekarski. Zaprezentowali oni założenia i cele programu, także w szerszym kontekście perspektyw rozwoju doradztwa zawodowego w okresie programowania 2014 – 2020.
Analizowano ponadto szczegółową konstrukcję modułów oraz zawarte w nich scenariusze zajęć; Beata Oprocha i Ewa Kruk – Krymula omawiały blok „Rynek edukacji i pracy”, Beata Mordyńska i Elżbieta Kopytek prezentowały blok „Samopoznanie”, a Dorota Żarczyńska wraz z Danutą Komorowską – blok „Planowanie przyszłości zawodowej”. Program modułowy zawiera tak różnorodne tematy, jak m. in. autoprezentacja, zdolności a umiejętności, style i techniki uczenia się, kształcenie ustawiczne i mobilność zawodowa, lokalny rynek pracy czy podejmowanie decyzji. Materiał ten został przekazany gimnazjom w wersji papierowej i elektronicznej.
Ważną częścią szkolenia było spotkanie dla doradców zawodowych ze szkół specjalnych; zawiązano na nim grupę roboczą, która pracować będzie nad dostosowaniem programu modułowego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością (27 listopada oraz 15 stycznia na spotkaniu w naszej Poradni - grupa kontynuowała swoje prace tym kierunku).
15 i 29 listopada w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej miały miejsce szkolenia dla koordynatorów doradztwa ze szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze z nich miało charakter organizacyjny, a podczas drugiego, trenerzy KSDZ p. Elwira Zadęcka i p. Beata Oprocha, przedstawiły podstawy prawne dotyczące umiejscowienia doradcy zawodowego w szkole oraz standardy i zasady tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Z kolei 1 i 28 kwietnia zaprezentowano doradcom ze szkół gimnazjalnych ideę nowopowstałej Platformy e-learningowej KSDZ oraz sposoby jej użytkowania.
Poniżej: zdjęcia ze szkolenia w dniu 4.11.2013

powrót