Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego pt. „Doradztwo zawodowe w praktyce – doświadczenia doradców krakowskich i słowackich” odbyło się w dniu 11.06.2013. Zaprezentowano na nim nowe narzędzie (scenariusze zajęć grupowych) użyteczne w pracy grupowej z uczniami szkół gimnazjalnych, opracowane przez doradców z naszej Poradni w ramach projektu „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Prezentacja ta była również okazją do omówienia różnorodnych możliwości w zakresie zdobywania wiedzy przez uczniów na temat świata zawodów, w tym do przedstawienia zasad konstruowania scenariuszy zajęć z obszaru zawodoznawstwa. Uczestnicy szkolenia w ramach części warsztatowej mieli okazję poznać praktyczne ćwiczenia związane z planowaniem kariery przez młodzież gimnazjalną. Omówiono też m. in. prawidłowości rozwojowe w procesie wyboru zawodu, związek postaw rodzicielskich z wyborami zawodowymi nastolatków, oraz formy współpracy doradcy z rodzicami uczniów. Ciekawym akcentem była prezentacja systemu doradztwa zawodowego w sektorze edukacji na Słowacji; pracownicy Centrum Pedagogiczno – Psychologicznego i Profilaktyki z Dolnego Kubina omawiali m. in. podział kompetencji pomiędzy doradcami zatrudnionymi w szkołach (zajmującymi się informacją edukacyjną i zawodową), a doradcami z Centrum będącym odpowiednikiem „polskiej” Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (zajmującymi się diagnozą predyspozycji i prowadzeniem zajęć służących samopoznaniu uczniów). Ten klarowny podział zadań sprzyja dobrej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i może posłużyć jako rozwiązanie modelowe dla środowiska doradców krakowskich. Zdjęcia z konferencji znajdują się poniżej informacji o szkoleniach KSDZ.
Materiały do pobrania:

RENATA KOCLEGA_TWORZENIE SCENARIUSZY ZAWODOZNAWCZYCH
ELWIRA ZADECKA_WSPOLPRACA DORADCY ZAWODOWEGO Z RODZICAMI
MARIA VASEKOVA_DORADZTWO ZAWODOWE W SEKTORZE EDUKACJI NA SLOWACJI
DORADZTWO NA SLOWACJI_ZRODLA INFORMACJI

Informacje o szkoleniach KSDZ zrealizowanych w drugim semestrze roku 2012/2013:
"Zawodoznawstwo - wybrane aspekty" (20.05.2013). We wprowadzeniu do tematu omawiano znaczenie zawodoznawstwa w pracy doradczej, rodzaje odbiorców informacji zawodowej oraz podmioty zajmujące się działalnością zawodoznawczą. Zaprezentowano też kategorie analizy zawodu, metody badania zawodu oraz współczesny model zawodoznawstwa. W części drugiej szkolenia przedstawiono autorskie scenariusze zajęć zawodoznawczych: "Poznajemy różnorodny świat zawodów. Reguły prawidłowego wyboru zawodu" oraz „Kogo potrzebuje współczesny rynek pracy”. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z metodyką prowadzenia zajęć grupowych; podczas pracy warsztatowej brali udział w ćwiczeniach, podczas których analizowali tendencje rynku pracy (poznawali nowe zawody, a także profesje, na które zapotrzebowanie jest coraz mniejsze). Mieli możliwość wypełnienia i omówienia Ankiety Skłonności Zawodowych, zapoznali się również z zasadami prawidłowego wyboru zawodu. Podczas spotkania omawiano też podział kompetencji (w wymiarze zadań doradczych) pomiędzy placówkami szkolnymi i poradniami. Podkreślono fakt możliwości uzyskania wsparcia w realizacji pracy doradczej przez szkolnych koordynatorów w rejonowych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Zachęcamy do pobrania materiałów szkoleniowych (w tym gotowych konspektów zajęć lekcyjnych) udostępnionych dla Państwa dzięki życzliwości ich autorów: p. Mariana Piekarskiego, p. Danuty Komorowskiej oraz p. Elżbiety Kopytek.

Marian Piekarski_Zawodoznawstwo jako istotny obszar problemowy doradztwa zawodowego
Danuta Komorowska_Kogo potrzebuje wspolczesny rynek pracy.zip
Elzbieta Kopytek_Poznajemy roznorodny swiat zawodow.zip

"Wybrane formy pracy grupowej wspierające młodzież w poznawaniu rynku pracy" (26.04.2013). W trakcie spotkania przeprowadzony został krótki przegląd form pracy grupowej, szczególnie przydatnych w usłudze doradztwa zawodowego oraz charakterystyka typów uczniów i preferowanego stylu uczenia się. Zaprezentowane zostały przykładowe ćwiczenia i scenariusze pracy z uczniami. W ramach pracy warsztatowej uczestnicy szkolenia w praktyce zapoznali się z propozycją rozpoznawania i określania preferencji zawodowych uczniów, przygotowywania ich do podejmowanych wyborów edukacyjnych i inspirowania do korzystania z informacji o rynku pracy (informacja za serwisem www.pociagdokariery.pl). Zachęcamy do pobrania materiału ze szkolenia materialy ze szkolenia 26_04_2013

"Europejski i krajowy rynek pracy - mobilność geograficzna i zawodowa" – szkolenie to (przeprowadzone 9 kwietnia) poświęcone było zagadnieniom dotyczącym przemian na globalnym rynku pracy. Prezentowano popyt na konkretne zawody w krajach UE, podkreślano wagę i sposoby wspierania mobilności pracowników. Jednym ze źródeł takiego wsparcia jest sieć doradców EURES i związany z nim portal informacyjny www.eures.europa.eu oraz www.eures.praca.gov.pl.
Jego odbiorcami mogą być zarówno osoby poszukujące zatrudnienia poza granicami swego kraju, jak również pracodawcy zainteresowani pozyskaniem nowych pracowników. Omawiano kwestie istotne dla zachowania ciągłości systemu zabezpieczeń społecznych osób pracujących za granicą i planujących powrót do Polski. Przedstawiono wyniki najnowszych badań WUP dotyczących potrzeb lokalnego rynku pracy („Barometr zawodów 2013”) oraz planów edukacyjno – zawodowych uczniów ostatnich klas szkół zawodowych („Twój zawód. Twoja przyszłość?” 2013). Analizowano też, czym jest mobilność w doradztwie zawodowym. Wszystkie prezentacje ze szkolenia zostaną zamieszczone na portalu www.pociagdokariery.pl.

"Wyzwania dla doradztwa zawodowego w Małopolsce" - pod takim hasłem odbyło się w dn. 22.03.2013 spotkanie tematyczne dla doradców zawodowych i koordynatorów WSDZ. Jego organizatorami byli eksperci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz liderzy Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego. Uczestników spotkania zapoznano z planami strategicznymi w obszarze poradnictwa całożyciowego w naszym regionie. Przedstawiono również działania i inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. W części warsztatowej spotkania doradcy pracowali nad identyfikowaniem potrzeb i oczekiwań różnych grup klientów (pokolenia 50+, tzw. Baby - Boomers, pokolenia X, czyli 35+, pokolenia Y, czyli -35, oraz pokolenia Google, czyli osób do 20 roku życia) i wyzwań, jakie stoją w tym kontekście przed doradcami. Podjęto też pierwszą w regionie próbę stworzenia "spisu powszechnego" doradców działających na co dzień w różnych instytucjach i resortach.

„Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego” była tematem szkolenia dla dyrektorów gimnazjów, które odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa 7 lutego 2013. Poszczególni prelegenci podkreślali rangę doradztwa zawodowego w systemie edukacji, analizowali problemy szkolnictwa ogólnego i zawodowego (w tym potrzebę promocji kształcenia zawodowego). Zaprezentowano rezultaty badań nad aktualnym stanem doradztwa zawodowego w Małopolsce (również wyniki ankiety przeprowadzonej przez naszą Poradnię). Omówiono praktyczne aspekty tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z założeniami programu modułowego „Poradnictwo kariery w gimnazjum”, który będzie stanowić merytoryczne wsparcie dla szkół w realizacji zadań doradczych. Gościem specjalnym szkolenia był p. Wojciech Kreft, Przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, który przekonywał, iż poradnictwo kariery jest atutem i elementem prestiżu nowoczesnej szkoły. Omawiano również możliwości w zakresie szkolenia profesjonalnych doradców zawodowych oferowane przez Politechnikę Krakowską.

19 lutego z kolei odbyły się warsztaty na temat konstruowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Uczestniczyli w nich koordynatorzy usług doradczych w gimnazjach. Tematem szkolenia było stworzenie ujednoliconego Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego według standardów opracowanych przez Krakowską Szkołę Doradztwa Zawodowego. Uczestnicy zapoznali się z zasadami tworzenia dokumentu, a w czasie warsztatów wypracowali własne propozycje działań w ramach trzech modułów: I Poznanie siebie, II Rynek edukacji i pracy, III Planowanie przyszłości zawodowej. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał materiały ułatwiające tworzenie WSDZ w gimnazjum.

W ramach projektu „Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego” planujemy opracowanie i wdrożenie modułowego programu „Poradnictwo kariery dla gimnazjum” a w dalszym etapie „Standardu usług dla krakowskich gimnazjalistów”, co wymaga wielu działań przygotowawczych, monitorujących i weryfikujących. Koordynatorzy projektu zapraszają osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach do dalszego uczestnictwa w cyklu spotkań mających na celu:
- udzielenie wsparcia merytorycznego osobom odpowiedzialnym za organizację doradztwa zawodowego w gimnazjum
- stopniowe ujednolicanie oddziaływań podejmowanych przez doradców zawodowych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
- wdrożenie systemu doradztwa zawodowego we wszystkich gimnazjach w Krakowie.

Poniżej: zdjęcia z konferencji szkoleniowej 11.06.2013

Poniżej: zdjęcia ze szkolenia 07.02.2013


powrót