W dniu 1 marca 2012 nasza Poradnia – przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa – była organizatorem konferencji podsumowującej projekt „Azymut kariery edukacyjno – zawodowej”. Przedsięwzięcie to zapewniało przez dwa lata wsparcie doradcze dla grupy 5400 uczniów 35 szkół gimnazjalnych gminy Kraków i prowadzone było w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. W wystąpieniach konferencyjnych przedstawiano zarówno konkretne rezultaty prac projektowych, jak i szerszy kontekst merytoryczny projektu, a więc bariery i i perspektywy rozwoju usług doradczych.
Mamy nadzieję, iż efekty pracy projektowej będą pomocne również kolejnym rocznikom uczniowskim; 35 placówkom uczestniczącym w projekcie zostały przekazane podczas konferencji pakiety edukacyjne w wersji papierowej i elektronicznej (m. in. ze scenariuszami zajęć dla młodzieży) jako aneksy do programów rozwojowych szkół, nadal funkcjonować będzie też (choć w nieco zmodyfikowanej formie) platforma e-learningowa z usługami doradczymi on-line.
Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z konferencji:

Program konferencji:

09.30 – 10.00Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15Otwarcie konferencji, słowo wstępne Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie Elwiry Zadęckiej, wystąpienie Anny Okońskiej – Walkowicz, zastępcy Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych
10.15 – 10.45„Czego nie uczy polska szkoła, czyli doradztwo zawodowe w gimnazjum”, Renata Koclęga-Hilevsky - doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
10.45 – 11.15„Projekt Azymut kariery edukacyjno-zawodowej – próba posumowania”, Marian Piekarski – doradca zawodowy, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, koordynator projektu
11.15 – 11.45„Wykorzystanie technologii informacyjnych w poradnictwie zawodowym na przykładzie platformy e-learningowej e-Azymut”, Beata Oprocha – doradca zawodowy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
12.15 – 12.45„Projekt Azymut kariery edukacyjno-zawodowej jako przykład dobrej praktyki na przyszłość”
• Sylwia Olejniczak – Szymańska - doradca zawodowy, Lucyna Geringer - pedagog, Gimnazjum nr 17 w Krakowie
• Urszula Czyrnecka - doradca zawodowy, pedagog, Gimnazjum nr 37 w Krakowie
12.45 – 13.00Podsumowanie i zakończenie konferencji, Elwira Zadęcka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie


powrót