Wraz z nowym rokiem szkolnym nasza Poradnia rozpoczęła realizację projektu „Azymut kariery edukacyjno-zawodowej” (nr: WND-POKL.09.01.02-12-012/09) w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie o edukacji oraz zmniejszenie różnic w dostępie do usług edukacyjnych”. Głównym celem projektu jest wsparcie programów rozwojowych gimnazjów w zakresie poradnictwa zawodowego, a tym samym podniesienie u uczniów krakowskich gimnazjów samorządowych zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz przyszłego zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami.


Do celów szczegółowych należy m. in. zapewnienie młodzieży dostępu do zasobów informacyjnych oraz e-learningowych służących zdobywaniu wiedzy o rynku edukacji i pracy oraz przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach, pierwsza w roku szkolnym 2009/2010, druga w 2010/2011, a beneficjentami będą uczniowie klas drugich gimnazjów. Z naszego wsparcia korzystać będą: gimnazjum nr 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 71, 74, 77 i 81. W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Zajęcia grupowe dotyczące planowania przyszłości
2. Konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi i wypracowanie Indywidualnego Planu Działania Gimnazjalisty
3. Utworzenie Gimnazjalnych Klubów Przedsiębiorczości
4. Konsultacje z doradcami on-line i praca uczniów w systemie
e-learningowym na platformie „e-Azymut”.
Pierwsze spotkanie robocze grupy projektowej odbyło się 07.09.2009.


Realizatorami zadania będą doradcy zawodowi mający wieloletnie doświadczenie w pracy pod kątem planowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej w instytucjach oświatowych.
18.09.2009 odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dla dyrektorów i pedagogów placówek zaangażowanych w projekt. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa p. Mateusz Mazur i p. Grzegorz Gularek (zdjęcie poniżej), którzy mieli swój czynny udział w pracach proceduralnych nad wnioskiem projektowym. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie!


Spotkanie to było jednocześnie oficjalną inauguracją naszego przedsięwzięcia. Zgromadzonych gości powitała dyrektor Poradni p. Elwira Zadęcka, a trzech prelegentów przybliżyło uczestnikom tematykę projektu. Renata Koclęga w prezentacji „Doradztwo zawodowe a rzeczywistość edukacyjna – podstawowe problemy” zarysowała główne trudności w rozwoju usług doradczych w systemie oświaty. Dr Marian Piekarski w prezentacji „Azymut kariery edukacyjno – zawodowej” zapoznał słuchaczy z celami, planowanymi działaniami i rezultatami projektu. Agata Chudzikiewicz z kolei w swej prezentacji „Platforma e-learningowa – wspomaganie zajęć stacjonarnych z doradcami” omówiła ideę kształcenia na odległość oraz specyfikę pracy ucznia na platformie Moodle.

 
Podczas spotkania uzgodniono też z przedstawicielami gimnazjów szczegóły organizacyjne i techniczne związane z poszczególnymi etapami realizacji naszego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.azymut-gimnazja.pl
powrót