Tytuł: Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w naszej Poradni

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Główny księgowy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie z siedzibą:

ul. Siewna 23d (tel.12.415.69.68)

zgodnie z art. 3a ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy (pełny  etat).

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1)      wymagania zgodne z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk   urzędniczych

2)      Wykształcenie, ukończone:

a.        ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,    

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia     

podyplomowe oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

b.        średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość

oraz co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

3)      biegła znajomość obsługi programu Budżet JST PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości  budżetowej w jednostkach podległych samorządom, program „Płatnik”,  znajomość ZSZO (zintegrowanego systemu zarządzania oświatą).

 

2.  Wymagania  dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

-         Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych

-         Znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych

-         Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela

-         Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.

-         Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

-         Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków finansowych unijnych na realizacje różnych programów

-         Biegła znajomość programu: Microsoft, EXCEL, WORD oraz znajomość obsługi internetu.

 

3.  Zakres obowiązków Głównego księgowego obejmuje w szczególności:

-         Prowadzenie rachunkowości jednostki

-         Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

-         Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

4. Warunki pracy i płacy

1)       płaca zasadnicza:  Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 2 sierpnia  2005r. (Dz.U.z 2013r – poz. 1050 i 1218).

miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie ul. Siewna 23d

2)       Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas  określony, a następnie na czas nieokreślony.

3)       Godziny pracy: od  8.00 do 16.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)       List motywacyjny,

2)       Życiorys (cv),

3)       Kopia dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i odpowiedni staż pracy

4)       Oświadczenie o niekaralności

5)       Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do    

6)       celów rekrutacji

7)       Kopia dowodu osobistego (część określająca obywatelstwo polskie)

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2

 w Krakowie, ul. Siewna 23d (w godz. 8.00 do 18.00) do dnia 28.VI.2016r. (do godz.18.00)

 

O terminie postępowania w formie  rozmowy kwalifikacyjnej  mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Głównego księgowego osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną odrębnym pismem.


powrót