ZAPROSZENIE DO PRACY W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.


Szanowna/y Pani/e Dyrektorze! W związku z realizacją wspomagania przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Gminie Miejskiej Kraków, zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i specjalistów do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia.
Praca sieci będzie animowana przez koordynatora, który doprecyzuje z uczestnikami sieci dokładny zakres tematyczny i sposób organizacji pracy. Ideą powstania sieci jest zapewnienie wsparcia merytorycznego i metodycznego dyrektorom, nauczycielom i specjalistom krakowskich szkół ze wszystkich etapów edukacyjnych. Proponowany czas trwania pracy sieci to kwiecień 2016 – grudzień 2016.
W ramach działań sieci zostaną przeprowadzone z ekspertem oraz spotkania z koordynatorem, w celu samokształcenia i wymiany doświadczeń. Udział w pracach sieci jest dobrowolny i bezpłatny.
W ramach pilotażu proponowane są następujące sieci:
- dyrektorska - przedmiotów zawodowych - matematyczna
- przyrodnicza - języków obcych - humanistyczna
- artystyczna - wychowania fizycznego - edukacja elementarna
- szkolnictwa specjalnego i integracyjnego - pedagogów szkolnych
- biologiczna - fizyczna -geograficzna - chemiczna
- wychowawców świetlic szkolnych - przedszkolna -informatyczna
Prosimy o indywidualne zgłoszenie do pracy w sieci poprzez przesłanie formularza zgłoszenia przez każda osobę odrębnie, na którym zostanie zaznaczony wybór sieci dokonany przez dyrektora, nauczyciela lub specjalistę. Uruchomione zostaną sieci, do pracy w których zgłoszona zostanie największa ilość chętnych nauczycieli/ dyrektorów. O wyborze sieci realizowanych w roku 2016 zostaniecie Państwo powiadomieni do 10 kwietnia 2016 r.
Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w pracach sieci, poprzez przesłanie formularzy zgłoszeniowych w formie elektronicznej (skan), w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2016 r. – dokładny opis sposobu przesłania dokumentów oraz terminy i dane kontaktowe znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.
Serdecznie zapraszamy
Urszula Grygier, Renata Flis – doradcy metodyczni

powrót